ది సీక్రెట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది రోలింగ్ స్టోన్స్ అండ్ ది బీటిల్స్

బ్రిటిష్ వారు వస్తున్నారు: 1964 మిక్ పూల్‌సైడ్

బాబ్ బోనిస్ ద్వారా ఫోటోగ్రాఫ్, కాపీరైట్2009 2269 ప్రొడక్షన్స్, ఇంక్.