గ్రామీ గార్డెన్ పార్టీ

గ్రామీ03_ఫెయిత్‌హిల్‌కిడ్‌రాక్_022303

మైఖేల్ కాల్ఫీల్డ్/వైర్ ఇమేజ్

ఫెయిత్ హిల్ మరియు కిడ్ రాక్