టేలర్ స్విఫ్ట్: ఫోటోలలో చరిత్ర

టేలర్ స్విఫ్ట్: 02/07/2009: 2009 ఇండస్ట్రీ ఐకాన్‌లకు గ్రామీ సెల్యూట్

రిక్ డైమండ్/వైర్ ఇమేజ్ ద్వారా ఫోటో

టేలర్ స్విఫ్ట్ 18 నెలలు, 1991.